Gå till innehåll

SSF

En bild

Så här behandlar Svenska Skidförbundet personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Sedan den 25 maj 2018 gäller EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Grundläggande principer

Svenska Skidförbundet behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning [1]. Det innebär att vi endast behandlar personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål, att vi alltid har en laglig grund för vår personuppgiftsbehandling samt att vi inte samlar in fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Det innebär också att vi inte lagrar personuppgifter under längre tid än vad som behövs.

Vi behandlar en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. Dessa används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar, utbildningar, seminarier, visselblåsarfunktion etc.

Det finns dock särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. RF har därför antagit en Integritetspolicy för behandling av personuppgifter. Policyn beskriver hur vi samlar in, lagrar och delar personuppgifter.

LÄS MER:

En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem bara.

Kontakta oss

Om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till oss:

E-post: gdpr@skidor.com

Postadress: Dataskyddsombud, Svenska Skidförbundet, Riksskidstadion, 791 19 Falun.

Fotnoter

  • [1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
  • [2] Arkivförordningen (1991:446) och förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
  • [3] Se arkivförordningen 7 a – 7 d §§
Senast uppdaterad
2023-03-19
Publicerad
2023-02-16
Skribent
Lotte Jernberg, SSF

Huvudsponsor